Aanbieding
Je vrienden en kennissen kunnen nu een winterlidmaatschap aangaan.

Contributieverplichting

For English: vlag_GB

TV Bokt is een vereniging die het voor haar leden mogelijk maakt om tennis of padel te beoefenen. Om de voorwaarden te scheppen dit te kunnen doen gaat zij diverse verplichtingen aan. B.v. banen huren, een paviljoen bouwen, lidmaatschap betalen voor de KNLTB, etc. Om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen legt de vereniging op haar beurt verplichtingen op aan de leden, te weten: de contributie. Indien men lid is bij aanvang van een kalenderjaar wordt contributie voor dat volledige jaar in rekening gebracht.

Als een lid door omstandigheden geen gebruik kan maken van de mogelijkheden die de vereniging biedt, ontslaat dat de vereniging niet van de verplichtingen die ze is aangegaan namens dat lid. Daarom is het gebruikelijk binnen verenigingen dat geen restitutie van contributie wordt verleend indien men geen gebruik maakt van de geboden mogelijkheden. Ook niet bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap.
 
De vereniging vindt het bijzonder jammer indien leden niet in staat zijn hun lidmaatschap volledig te benutten. Het is echter onmogelijk om in de diversiteit van redenen die dit belemmeren uitzonderingen te maken. Dit zou te gemakkelijk tot voorkeur, danwel willekeur kunnen leiden.
Het bestuur zal dan ook slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik maken van haar bevoegdheid om ontheffing van de contributieverplichting te verlenen volgens artikel 8, lid 3 van de statuten.
Bij het aangaan van het lidmaatschap is voldoende kenbaar gemaakt dat de verplichting aangegaan wordt voor de rest van het jaar en bij continuering van het lidmaatschap in een volgend jaar voor dat volledige kalenderjaar, ook bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap. Dit in overeenstemming met artikel 6, lid 7 van de statuten. 
Commissies
Bes Ledenadmin.